គម្រោងប្រព័ន្ធឧបករណ៍អាងហែលទឹកដែលគ្រប់គ្រងដោយសីតុណ្ហភាពក្នុងផ្ទះ ២៥ ម * ១២.៥ ម * ១,៨ ម៉ែត្រ

ហ្គ្រេតស្តូលបានអនុវត្តគម្រោងនៃអាងហែលទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាព ២៥ ម៉ែត្រ * ១២.៥ ម៉ែត្រ * ១,៨ ម៉ែត្រនិងអាងហែលទឹកដែលគ្រប់គ្រងដោយកុមារ ៣ ម៉ែត្រ * ៣ ម៉ែត្រ * ០,៨ ម៉ែត្រ។

យើងផ្តល់ជូននូវការរចនានិងដំណោះស្រាយនូវប្រព័ន្ធប្រពន្ធ័ទឹកស្អាតមួយឈុតរួមទាំងប្រព័ន្ធប្រពន្ធ័ចរន្តអាងហែលទឹកប្រព័ន្ធកំដៅអាងប្រព័ន្ធកំដៅអាងប្រព័ន្ធកំចាត់អាងហែលទឹក។